Gedragscodes

Gedragscodes

LegalIT handelt tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden volgens onderstaande gedragscodes. LegalIT werkt met (privacy) gevoelige informatie en adviseert in delicate kwesties. In ons lijn van werk is professionaliteit en het vertrouwen van onze klanten van eminent belang. Hieronder leest u onze gedragscodes om nogmaals het vertrouwen te onderstrepen en transparant te zijn naar u.

Deze gedragscodes zijn van toepassing op de adviseurs c.q. vennoten van LegalIT. LegalIT is gevestigd in Loenen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 67291139 met btw-nummer: NL 8569.15.609.B.01.

  1. Onze adviseurs gaan uiterst zorgvuldig om met de informatie van opdrachtgever. Voor onze adviseurs geldt de geheimhoudingsplicht ten opzichte van de opdrachtgever en bij elke andere zakelijke relatie. De adviseur dient te zwijgen over bijzonderheden van de door hem behandelde zaak, de persoon van de opdrachtgever en de aard en omvang van opdrachtgever zijn belangen. De geheimhouding strekt over het moment van het aanbrengen van de opdracht, tijdens de werkzaamheden en na voltooiing van de opdracht. Enkel bij zwaarwegende en noodzakelijke omstandigheden, zoals bij een veiligheidsrisico, mag de geheimhoudingsplicht worden doorbroken.
  2. Onze adviseurs zijn integere adviseurs. Zij beschikken over een verregaand gevoel van verantwoordelijkheidsbesef. De functie als IT adviseur en juridisch adviseur zal adequaat en zorgvuldig worden uitgeoefend. Nogmaals onderschrijvend is de adviseur een eerlijke en betrouwbare professional.
  3. De communicatie van onze adviseurs naar opdrachtgever zal duidelijk, genuanceerd en overzichtelijk zijn. De adviseur geeft in zijn advies een realistisch verwachtingspatroon met betrekking tot de opdracht. Bij vragen, onduidelijkheden en bij het maken van afspraken zal de adviseur de opdrachtgever tijdig te woord staan.
  4. Tijdens de intake met één van onze adviseurs wordt de opdrachtgever verteld waarin onze adviseurs gespecialiseerd zijn en worden er enkel opdrachten aanvaard die binnen de specialisatie van LegalIT vallen.
  5. Onze adviseurs zetten de belangen van opdrachtgever voorop. Dit betekent dat binnen de macht van de adviseur, gestreefd wordt naar het door opdrachtgever aangegeven gewenste resultaat. Bij enige vorm van belangenverstrengeling is de adviseur echter genoodzaakt de opdracht niet te aanvaarden.
  6. Onze adviseurs zijn onafhankelijk. Het belang van opdrachtgever is het belang van LegalIT. Er bestaat geen samenwerking met derden, waarbij wordt afgedaan aan het gegeven advies. De adviseur laat zich aldus niet leiden door andere belangen dan die van de opdrachtgever.
  7. Onze adviseurs zullen zich te allen tijde conformeren aan de wet. Een opdrachtverzoek welke strijdig is met de wet wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Tevens wijst de adviseur de opdrachtgever, zonder enige verplichtingen, op tekortkomingen bij diens organisatie.

Deze gedragscodes zijn opgesteld in februari 2017 door LegalIT vof (versie: gedragscodes 2017). Onze juridisch en IT-adviseurs handelen te allen tijde volgens deze gedragscodes.